Gebruiksvoorwaarden Runnin'City

Ingangsdatum: 18/02/2021

1. OBJECT

De applicatie “Runnin'City” (hierna: de “Applicatie”) biedt haar gebruikers (hierna: de “Gebruikers”) hardloop-, wandel- en / of fysieke trainingsoefeningen (hierna samen: de “Routes”) binnen specifieke steden of plaatsen in de buurt de wereld.

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de voorwaarden voor het gebruik van de diensten die op de Applicatie worden aangeboden (hierna: de "Diensten") te omschrijven en om de rechten en plichten van de partijen in deze context te omschrijven.

Ze zijn op elk moment toegankelijk en afdrukbaar via een directe link onderaan de applicatie.

Ze kunnen indien nodig worden aangevuld met gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde Diensten, die deze algemene voorwaarden aanvullen en, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang hebben boven deze laatste.

 

2. Applicatie- en Services-operator, neem contact op met

 

De Applicatie en de Diensten worden beheerd door MILE POSITIONING SOLUTIONS, vennootschap met vereenvoudigde aandelen, geregistreerd bij de RCS van Lyon onder n ° 817706898, met maatschappelijke zetel 390 Chemin du Mas Joint 69270 FONTAINES SAINT MARTIN (hierna: "MILE" ).

MILE is bereikbaar op de volgende coördinaten:

 • Postadres: 390 Chemin du Mas Joint 69270 FONTAINES SAINT MARTIN

 • Telefoon: +33687836922

 • E-mailadres: founders@mile.eu.com

 

3. Toegang tot de Applicatie en Services

 

3.1 Rechtsbevoegdheid

De applicatie en de services zijn toegankelijk:

 • Elke natuurlijke persoon die volledig handelingsbekwaam is om zich onder deze algemene voorwaarden te verbinden. Natuurlijke personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, hebben alleen toegang tot de Applicatie en Diensten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

 • Aan elke rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon die handelingsbekwaam is om namens en voor rekening van de rechtspersoon contracten te sluiten.

 

3.2 Site en Services voorbehouden voor individuen

De Applicatie en de Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor individuen en zijn niet bedoeld voor professioneel gebruik, begrepen als elk gebruik dat direct of indirect verband houdt met een betaalde activiteit die niet-incidenteel wordt uitgeoefend in alle sectoren van de industrie en de handel.

 

4. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door Gebruikers die zich registreren op de Applicatie, komt tot stand door te klikken op het vakje Ik ga akkoord wanneer ze voor de eerste keer inloggen op de Applicatie.

Met betrekking tot Gebruikers die niet geregistreerd zijn op de Applicatie, impliceert hun gebruik ervan en / of de Diensten hun aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zonder beperking of voorbehoud.

 

4.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan alleen volledig zijn. Elk lidmaatschap onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. De Gebruiker die niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag geen toegang krijgen tot de Applicatie of de Diensten gebruiken.

 

5. Aanvraagregistratie

5.1. Het gebruik van de Diensten vereist dat de Gebruiker zich registreert op de Applicatie, door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. De gebruiker moet alle informatie verstrekken die als verplicht is gemarkeerd. Elke onvolledige registratie wordt niet gevalideerd.

Door de registratie wordt automatisch een account geopend op naam van de Gebruiker (hierna: de "Account"), die hem toegang geeft tot een persoonlijke ruimte (hierna: de "Persoonlijke ruimte") waarmee u uw gebruik van de Diensten kunt beheren in een vorm en volgens de technische middelen die MILE het meest geschikt acht voor het verlenen van genoemde Diensten.

De Gebruiker garandeert dat alle informatie die hij geeft in het registratieformulier correct, actueel en oprecht is en niet misleidend is.

Hij verbindt zich ertoe om deze informatie in zijn Persoonlijke Ruimte bij te werken in geval van wijzigingen, zodat deze altijd overeenstemt met de bovengenoemde criteria.

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de informatie die wordt ingevoerd om zijn account aan te maken of bij te werken, het bewijs van zijn identiteit waard is. De informatie die door de gebruiker wordt ingevoerd, verbindt hem bij validatie.

 

5.2. De gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn persoonlijke ruimte na inloggen met zijn login en wachtwoord.

De Gebruiker stemt ermee in om de Services persoonlijk te gebruiken en niet toe te staan ​​dat derden deze in zijn plaats of namens hem gebruiken, tenzij hij de volledige verantwoordelijkheid ervoor draagt.

Hij is ook verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en elke toegang tot de Applicatie met behulp van deze wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Gebruiker. Deze laatste moet onmiddellijk contact opnemen met MILE via de contactgegevens vermeld in het artikel "Applicatie- en dienstenbeheerder, contact opnemen" hierin als hij merkt dat zijn account zonder zijn medeweten is gebruikt. Hij erkent MILE het recht te hebben om in een dergelijk geval alle passende maatregelen te nemen.

 

6. Beschrijving van de services

 

De Gebruiker heeft toegang tot de volgende Diensten, in een vorm en volgens de functionaliteiten en technische middelen die MILE het meest geschikt acht.

 

6.1 Routes en oefeningen

De Gebruiker profiteert van toegang tot de Routes die worden aangeboden op de Applicatie.

De Gebruiker heeft dus toegang tot de gps-route van de route en tot geolokaliseerde informatie over de route die bekend was op het moment van downloaden (nuttige punten, beschrijvende inhoud over deze interessante punten, oefeningen, enz.).

Om de Gebruiker te blijven begeleiden, lokaliseert de Applicatie de Gebruiker, zelfs wanneer het scherm van zijn / haar smartphone inactief is.

De Gebruiker zal zijn opmerkingen en waardering over de Routes kunnen delen via de sociale netwerken en zal de route die hij heeft afgelegd rechtstreeks op de Applicatie kunnen evalueren.

 

6.2 Andere diensten

MILE behoudt zich het recht voor om elke andere Dienst aan te bieden die zij nuttig acht, in een vorm en in overeenstemming met de functionaliteiten en technische middelen die zij het meest geschikt acht voor het verlenen van genoemde Diensten.

 

7. GRATIS diensten

De Services worden gratis aangeboden.

 

8. Bewijsovereenkomst

De gebruiker erkent en accepteert uitdrukkelijk:

(i) dat de gegevens die zijn verzameld op de MILE-applicatie en IT-apparatuur het bewijs zijn van de realiteit van de operaties die worden uitgevoerd in het kader van het heden,

(ii) dat deze gegevens de belangrijkste bewijsmethode vormen die tussen de partijen wordt aanvaard, in het bijzonder voor de berekening van de aan MILE verschuldigde bedragen. De gebruiker heeft toegang tot deze gegevens in zijn persoonlijke ruimte.

 

9. Verplichtingen van de gebruiker

Onverminderd de overige verplichtingen die hierin worden voorzien, verbindt de Gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te komen.

9.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij zijn gebruik van de Diensten de geldende wetten en voorschriften na te leven, in het bijzonder de Wegcode, en geen inbreuk te maken op de rechten van derden of de openbare orde.

Hij is als enige verantwoordelijk voor de correcte vervulling van alle formaliteiten, in het bijzonder administratieve, fiscale en / of sociale en alle betaling van bijdragen, belastingen of lasten van alle soorten die op hem rusten, indien van toepassing in verband met zijn gebruik van de Diensten. MILE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

9.2. De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de Toepassing van de kenmerken en beperkingen, inclusief technische, van alle Diensten. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Services.

 

9.3. De gebruiker verbindt zich er ook toe om:

 • gebruik de applicatie met voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn veiligheid wanneer hij een Route volgt. Het wordt aanbevolen om altijd te reizen op trottoirs of gebieden die toegankelijk zijn voor voetgangers en niet op straten of wegen die worden ingenomen door gemotoriseerde voertuigen, zelfs wanneer de Applicatie aangeeft een dergelijke route te nemen;

 • om zichzelf of anderen niet in gevaar te brengen, en om bewust te zijn van

 • diverse risico's verbonden aan voetgangersverkeer in stedelijke gebieden;

 • zorg voor voldoende fysieke capaciteit om de route en de oefeningen te voltooien;

 • gebruik de applicatie niet om u te begeleiden in een voertuig, al dan niet gemotoriseerd. De applicatie mag alleen worden gebruikt als hulpmiddel bij de oriëntatie van voetgangers;

 • om geen professioneel of commercieel gebruik te maken van de Applicatie en / of de inhoud ervan;

 • geen valse gegevens te verstrekken bij het registreren;

 • MILE POSITIONING SOLUTIONS op de hoogte brengen van elke fout waarvan zij kennis neemt, evenals van elke opmerking met betrekking tot de Routes, met het oog op het actualiseren van de Routes en / of het verbeteren van de Applicatie.

 

9.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe om strikt persoonlijk gebruik te maken van de Diensten. Hij onthoudt zich er dan ook van om zijn rechten of plichten hieronder, op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk aan iemand toe te wijzen, toe te staan ​​of over te dragen.

De Gebruiker erkent dat, met name als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen buiten MILE (in het bijzonder verkeersongevallen, wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, schade, enz.), De informatie en gegevens in de Applicatie mogelijk onnauwkeurig of verouderd blijken te zijn en dat de toegankelijkheidsvoorwaarden van de Routes en oefeningen kunnen veranderen als gevolg van genoemde gebeurtenissen. MILE garandeert in geen geval de bescherming van de Gebruiker tegen alle gevaren die verband houden met de stedelijke omgeving. MILE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeval op de voorgestelde Routes.

 

9.5. De informatie met betrekking tot de resterende tijd op de route en de snelheid van de race kan niet nauwkeurig worden berekend, aangezien dit noodzakelijkerwijs afhangt van het gedrag van de gebruiker. Gezien deze beperkingen erkent de Gebruiker dat de gegevens en informatie die door MILE in het kader van de Applicatie worden verstrekt, uitsluitend ter informatie zijn en accepteert hij dat de verantwoordelijkheid voor MILE niet kan worden aangegaan vanwege de onnauwkeurigheid of de 'onnauwkeurigheid van bepaalde gegevens of informatie.

 

9.6. De Applicatie is een hulpmiddel om te helpen bij oriëntatie en oefeningen, maar kan op geen enkele manier het oordeel van de Gebruiker vervangen die, afhankelijk van de werkelijke context, zichzelf moet beoordelen of hij de aanbevelingen, de Route of oefeningen voorgesteld door de Applicatie en / of de aanbevolen apparatuur. MILE heeft geen controle over het gedrag van de Gebruiker en kan hiervoor daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

 

9.7. De gebruiker verklaart de limieten verbonden aan het gps-systeem te begrijpen. Transmissies en ontvangsten kunnen worden beperkt door:

De werking van satellietsystemen en grondstations;

Bediening van de smartphone van de gebruiker;

Weers- en atmosferische omstandigheden, omgevings- en magnetische interferentie;

De kwaliteit van de smartphone en / of zijn gps-functionaliteit.

De Gebruiker erkent dat het GPS-signaal tot op 10 (tien) meter nauwkeurig is en dat het zijn verantwoordelijkheid is om de gevolgen en mogelijke risico's van deze technische beperking te beoordelen.

 

9,8. De Gebruiker stemt ermee in om MILE alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten. Meer in het algemeen stemt de Gebruiker ermee in om actief samen te werken met MILE met het oog op de goede uitvoering van deze voorwaarden.

 

9,9. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle soorten inhoud (redactioneel, grafisch, audio, audiovisueel of anderszins, inclusief de naam die door de Gebruiker is gekozen om deze op de Applicatie te identificeren) die hij verspreidt als onderdeel van de Diensten (hierna te noemen "Inhoud ").

Het garandeert MILE dat het alle rechten en autorisaties heeft die nodig zijn voor de verspreiding van deze inhoud.

Hij verbindt zich ertoe dat genoemde inhoud wettig is, de openbare orde, goede zeden of de rechten van derden niet schendt, geen enkele wetgevende of regelgevende bepaling schendt en, meer in het algemeen, op geen enkele manier de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van MILE in gevaar brengt.

De Gebruiker onthoudt zich dus van het verspreiden, in het bijzonder en zonder dat deze lijst uitputtend is:

Inhoud die pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend of ongeschikt is voor een gezinspubliek, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, racistisch, xenofoob of revisionistisch, nagemaakte inhoud, inhoud die inbreuk maakt op het beeld van een derde partij, onwaar, bedrieglijk of illegaal voorstelt of promoot , frauduleuze of misleidende activiteiten, inhoud die schadelijk is voor computersystemen van derden (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz.), en meer in het algemeen inhoud die de rechten van derden kan schenden of schadelijk kan zijn voor, op enigerlei wijze vorm dan ook.

 

9.10. De Gebruiker erkent dat de Diensten hem een ​​aanvullende, niet-alternatieve oplossing bieden voor het rennen van een wedstrijd, wandelen of lichamelijke oefening, en dat deze oplossing de andere middelen die de Gebruiker anders zou kunnen hebben om hetzelfde doel te bereiken, niet kan vervangen.

 

9.11. De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de implementatie van de Diensten vereist dat hij verbonden is met internet en dat de kwaliteit van de Diensten rechtstreeks afhangt van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

 

10. Gebruikersgarantie

De Gebruiker garandeert MILE tegen alle klachten, claims, acties en / of claims die MILE kan lijden als gevolg van de schending door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen of garanties onder deze voorwaarden.

Hij verbindt zich ertoe MILE te vergoeden voor alle schade die hij zou lijden en alle kosten, lasten en / of veroordelingen die hij daardoor zou moeten dragen, te betalen.

 

11. Verboden gedrag

11.1. Het is ten strengste verboden om de Services te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van illegale, frauduleuze activiteiten of activiteiten die inbreuk maken op de rechten of de veiligheid van,

 • schending van de openbare orde of schending van toepasselijke wet- en regelgeving,

 • binnendringing in een computersysteem of enige activiteit die een computersysteem of een deel daarvan kan beschadigen, beheersen, verstoren of onderscheppen, de integriteit of veiligheid ervan schenden,

 • het verzenden van ongevraagde e-mails en / of prospecting of commerciële verzoeken,

 • manipulaties bedoeld om de verwijzing naar een site van een derde partij te verbeteren,

 • het gebruik van de applicatie om informatie te verspreiden of links om te leiden naar een site van een derde partij,

 • hulp bij of aansporing, in welke vorm en op welke manier dan ook, tot een of meer van de hierboven beschreven handelingen en activiteiten,

 • en meer in het algemeen elke praktijk die de Services omleidt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn ontworpen.

 

11.2. Het is Gebruikers ten strengste verboden om voor hun doeleinden of die van het concept, de technologieën, alle of een deel van de gegevens of enig ander element van de MILE-applicatie te kopiëren en / of om te leiden.

 

11.3. Het volgende is ook ten strengste verboden:

(i) elk gedrag dat de continuïteit van de Services kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbreuk op of poging tot inbreuk op MILE-systemen, (iii) elke verduistering van de systeembronnen van de Applicatie, (iv) alle acties die waarschijnlijk een onevenredige last opleggen aan de infrastructuur van laatstgenoemde, (v) alle aanvallen op beveiligings- en authenticatiemaatregelen, (vi) alle handelingen die waarschijnlijk een inbreuk vormen op de financiële, commerciële of morele aspecten van MILE of de gebruikers van zijn Applicatie, en tenslotte meer in het algemeen (vii) schending van deze algemene voorwaarden.

 

11.4. Het is ten strengste verboden om geld te verdienen, te verkopen of de toegang tot de Diensten of de Applicatie geheel of gedeeltelijk te verlenen, evenals de informatie die daar wordt gehost en / of gedeeld.

 

12. Sancties voor overtredingen

In het geval van een schending van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of meer in het algemeen, van een schending van de geldende wet- en regelgeving door een Gebruiker, behoudt MILE zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen en in het bijzonder om:

(i) de toegang tot de Gebruikersdiensten opschorten of verwijderen, de auteur van de inbreuk of overtreding, of eraan hebben deelgenomen,

(ii) alle inhoud die op de Applicatie is geplaatst, verwijderen,

(iii) op ​​de Applicatie elk informatiebericht publiceren dat MILE nuttig acht,

(iv) elke relevante autoriteit in kennis stellen,

(v) juridische stappen ondernemen.

 

13. MILE's verantwoordelijkheid en garantie

13.1. MILE verbindt zich ertoe de Diensten zorgvuldig en volgens de regels van de kunst te leveren, waarbij wordt gespecificeerd dat het een middelenverbintenis oplegt, met uitsluiting van elke resultaatsverplichting, die de Gebruikers erkennen en uitdrukkelijk aanvaarden.

13.2. MILE is niet op de hoogte van de Inhoud die door Gebruikers wordt geplaatst als onderdeel van de Diensten, waarop het geen enkele vorm van moderatie, selectie, verificatie of controle uitvoert en waarin het alleen tussenkomt als een hostingprovider.

Bijgevolg kan MILE niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, waarvan de auteurs zijn; elke mogelijke klacht moet eerst worden gericht aan de auteur van de betreffende inhoud.

Inhoud die schadelijk is voor een persoon kan aan MILE worden meegedeeld op de manier voorzien in artikel 6 I 5 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. MILE behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen beschreven in de artikel "Sancties voor overtredingen".

 

13.3. MILE wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van mogelijk verlies van de informatie die toegankelijk is in de persoonlijke ruimte van de gebruiker, die een kopie moet bewaren en geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding in dit verband.

 

13.4. MILE verbindt zich ertoe om regelmatig controles uit te voeren om de werking en toegankelijkheid van de Applicatie te verifiëren. MILE behoudt zich daarom het recht voor om de toegang tot de Applicatie tijdelijk te onderbreken om onderhoudsredenen. MILE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Applicatie die het gevolg zijn van externe omstandigheden, overmacht of die te wijten zijn aan storingen in de telecommunicatienetwerken.

 

13.5. MILE garandeert Gebruikers niet (i) dat de Services, onderworpen aan constant onderzoek om de prestaties en in het bijzonder vooruitgang te verbeteren, volledig vrij zullen zijn van fouten, gebreken of defecten, (ii) dat de Services standaard zijn en niet worden aangeboden bij de enige bedoeling van een bepaalde gebruiker volgens zijn eigen persoonlijke beperkingen, zal specifiek aan zijn behoeften en verwachtingen voldoen.

 

13.6. In ieder geval is de aansprakelijkheid die MILE met betrekking tot het heden naar verwachting zal lijden, uitdrukkelijk beperkt tot slechts bewezen directe schade geleden door de Gebruiker.

 

14. Intellectuele eigendom

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en alle soorten inhoud (teksten, afbeeldingen, visuals, muziek, logo's, merken, database, enz.) Die door MILE binnen de Applicatie worden beheerd, worden beschermd door alle intellectuele eigendomsrechten of rechten van producenten van van kracht zijnde databases. Alle demontage, decompilatie, decodering, extractie, hergebruik, kopieën en meer in het algemeen alle handelingen van reproductie, representatie, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van MILE zijn strikt verboden en kunnen onderhevig zijn aan tot gerechtelijke procedures.

 

15. Persoonlijke gegevens

MILE heeft een beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarvan de kenmerken hieronder worden toegelicht en waarvan de Gebruiker uitdrukkelijk wordt uitgenodigd kennis te nemen. macos/deepLFree.translatedWithDeepL.text

16. Vertrouwelijkheid

Elke partij verbindt zich ertoe de documenten, elementen, gegevens en informatie van de andere partij tot wie ze gericht is, strikt vertrouwelijk te houden, wat door de andere partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk zal worden aangemerkt. Met betrekking tot MILE komen partijen reeds uitdrukkelijk overeen dat deze geheimhoudingsplicht betrekking heeft op de persoonsgegevens die MILE in het kader van de Diensten voor Gebruiker zal moeten verwerken. Al deze informatie wordt hieronder "Vertrouwelijke informatie" genoemd.

De partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, verbindt zich ertoe deze niet openbaar te maken zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het einde van de uitvoering van de betrokken Diensten. Het kan ze alleen aan werknemers, medewerkers, stagiaires of adviseurs doorgeven als ze gebonden zijn door dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting als hierin voorzien.

Deze verplichting strekt zich niet uit tot documenten, elementen, gegevens en informatie:

(i) waarvan de ontvangende partij reeds op de hoogte was;

(ii) die reeds openbaar waren op het moment van hun mededeling of die dit zouden worden zonder schending van deze algemene voorwaarden;

(iii) die rechtmatig van iemand zijn ontvangen;

(iv) wiens mededeling vereist zou zijn door de gerechtelijke autoriteiten, in toepassing van wet- en regelgeving of met het oog op het vaststellen van de rechten van een partij onder deze algemene voorwaarden.

 

17. Publiciteit

MILE behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de Applicatie en in elke communicatie aan Gebruikers reclame- of promotieberichten in te voegen in een vorm en onder voorwaarden waarvan MILE de enige rechter is.

 

18. Links en sites van derden

 

MILE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties die worden beheerd door derden (inclusief zijn potentiële partners) waartoe de Gebruiker toegang zou hebben via de Applicatie.

MILE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en / of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites en mobiele applicaties, die eraan worden herinnerd dat ze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

MILE is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en een adverteerder, professional of handelaar (inclusief eventuele partners) waarnaar de Gebruiker wordt verwezen via de Applicatie en kan op geen enkele manier partij zijn bij een mogelijk geschil met deze personen die betrekking hebben op in het bijzonder de levering van producten en / of diensten, garanties, verklaringen en eventuele andere verplichtingen waartoe deze gehouden zijn.

 

19. Commerciële referenties

De Gebruiker geeft MILE uitdrukkelijk toestemming om het te citeren en, in voorkomend geval, de reproductie van zijn merk of logo te gebruiken als commerciële verwijzingen, in het bijzonder bij demonstraties of evenementen, in zijn commerciële documenten en op zijn website, in welke vorm dan ook.

 

20.Duur van de services, uitschrijving

De Diensten zijn onderschreven voor onbepaalde duur.

De Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven voor de Diensten door een verzoek daartoe naar MILE te sturen per e-mail, op de contactgegevens vermeld in het artikel "Beheerder van de Applicatie en Diensten, contactpersoon".

De uitschrijving is van kracht binnen 48 werkuren na dit verzoek. Het resulteert in de automatische verwijdering van het gebruikersaccount.

 

21. Wijzigingen

MILE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De gebruiker wordt op alle mogelijke manieren over deze wijzigingen geïnformeerd.

De Gebruiker die de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaardt, moet zich uitschrijven voor de Diensten op de manier voorzien in het artikel "Duur van de Diensten, uitschrijving".

Elke Gebruiker die gebruik maakt van de Diensten na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 

22. Taal

In het geval van een vertaling van deze algemene voorwaarden in één of meerdere talen, is de taal van de vertolking de Franse taal in geval van tegenstrijdigheid of geschil over de betekenis van een term of een bepaling.

 

23. Bemiddeling

De gebruiker heeft het recht om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van elk geschil met betrekking tot de uitvoering van deze geschenken die hem tegen MILE zouden verzetten, onder de voorwaarden voorzien in artikelen L611-1 en volgende en R152-1 en volgende. Van de consumentencode.

Hij kan hiervoor contact opnemen met de volgende consumentenbemiddelaar:

 

In het geval van een klacht die mogelijk is ingediend door een Europese consument, die geen minnelijke oplossing heeft gevonden met de MILE-klantenservice, kan deze consument gebruik maken van het Europese platform voor de beslechting van geschillen op het gebied van consumentenrecht dat toegankelijk is op het volgende url-adres:

http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event = main.home.show & lng = FR

 

24. Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en / of uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat de rechtbanken van Parijs exclusief bevoegd zijn om te oordelen, tenzij er dwingende dwingende procedureregels bestaan.